lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Статут школи

       

       

                                       І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад освіти «Верб’язький заклад загальної середньої освіти I-ІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області » (далі – заклад  освіти) є юридичною особою, що має статус неприбуткового закладу освіти та забезпечує  здобуття базової середньої освіти  за денною формою навчання. Заклад освіти має комунальну форму власності.

Повна назва закладу освіти : «Верб’язький заклад загальної середньої освіти I-ІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області»

Скорочена назва  закладу освіти:  «Верб’язький  ЗЗСО I-ІІ ступенів».

 

1.2.Юридична адреса закладу освіти є:  89113 Закарпатська область,  Воловецький район, с. Верб’яж, вул. Головна, буд. 66.

1.3.Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленному законодавством порядку, діє на підставі  Статуту.

1.4.Заклад освіти має печатку, штамп, бланк.

1.5.Засновником закладу освіти є  Воловецька районна рада, уповноважений орган  – відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації.

1.6. Головною метою діяльності закладу освіти є всебічний розвиток, виховання  і соціалізація особистості, яка здатна до життя  в суспільстві  та цивілізованої взаємодії  з природою, має прагнення до самовдосконалення  і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

1.7. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

2.1.Головними завданнями закладу освіти є:

виховання громадянина України;

формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державного стандарту  загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти   до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;

реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого  ставлення до родини, поваги до народних  традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей  Українського народу та інших народів і  націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування  гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'яздобувачів освіти.

2.2.Заклад освіти виконує наступні функції:

 реалізує положення Конституції України, Законів України  «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

 задовольняє потреби громадян в здобутті повної загальної середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню программу закладу освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньо освіти;

охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти;

формує в здобувачів освітизасади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжнихкраїн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту встановленого зразка;

здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

Ш. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

    3.1. Заклад освіти розробляє освітню програму – єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення здобувачами освіти визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є відповідний  Державний стандарт загальної середньої освіти.

3.2. Освітня програма містить:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

-  вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-іншіосвітні компоненти (за рішенням закладу освіти).

3.3. Освітня програма передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освітита досягнення здобувачами освіти результатівнавчання (компетентностей), визначенихвідповіднимДержавним стандартом загальної середньоїосвіти.

3.4. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником (директором).

3.5. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.6. Виховання здобувачів освітиу закладі освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.7. У закладі освіти  забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення здобувачів освіти закладу освіти до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

3.8. Заклад освіти за погодженням з уповноваженим органом може створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.9. Зарахування учнів до закладу освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

3.10. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

3.12.  Заклад  освіти   здійснює освітній процес  за денною формою навчання  та п’ятиденним робочим тижнем.

Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

3.13. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти , які закінчили заклад  загальної  середньої освіти IIступеня вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

3.14. Класи у закладі освіти формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Мережа класів та їх наповнюваність у закладі затверджується уповноваженим органом.

3.15. Відповідно до поданих заяв, заклад освіти визначає потребу у створенні груп продовженого дня, згідно з нормативами їх наповнюваності.

3.16. Заклад освіти визначає потребу у створенні інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, їх мережа затверджується уповноваженим органом.

3.17. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

3.18. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів у закладі освіти здійснюється згідно з нормативами у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

3.19. Заклад освіти здійснює поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу.

3.20. Переведення здобувачів освіти до наступного класу закладу освіти здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Переведення здобувачів освіти до іншого закладу освіти здійснюється у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

 

 

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

4.1.Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

здобувачі освіти;

керівники;

педагогічні працівники, психолог, бібліотекар;

інші працівники;

батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Здобувач освіти – особа, яка навчається і виховується в закладі освіти. Зарахування учнів до закладу освіти  здійснюється, як правило, з 6 років.

4.3.Здобувачі  закладу освіти мають право на:

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти закладу освіти ;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

4.4. Здобувачі освіти закладу освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

4.5. Залучення здобувачів освіти закладу освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти закладу ї освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти закладу освіти  формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати в здобувачів освіти закладу освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції Українита законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати в здобувачів освіти закладу освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати в здобувачів освіти  закладу освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти закладу освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

 4.9. Атестація педагогічних працівників закладу освіти є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  4.10. Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

4.11. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формуватиу дітей усвідомленя необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

V. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

5.1.  Засновник закладу освіти:

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу)  закладу освіти;

реалізує інші права, які законодавством віднесені до виключної компетенції засновника.

5.2. Уповноважений орган закладу освіти:

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником (директором) закладу  освіти, призначеним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником (директором)закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) закладу освіти;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

затверджує кошторис закладу освіти  у порядку визначеному чинним законодавством;

приймає звіт закладу освіти у порядку, визначеному законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

оприлюднює  офіційну звітність  про всі отримані  та використані кошти;

реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом закладу освіти.

5.3. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює керівник (директор).

5.4. Керівник закладу освіти (директор) призначається на посаду за результатами конкурсного відбору на підставі рішення уповноваженого органу та звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.5. Керівник (директор) несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

5.6. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

5.7. Керівник (директор) освіти в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника (директора), педагогічних та інших працівників закладу освіти, визначає їх функціональні (посадові) обов’язки;

затверджує освітню програму;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

здійснює розподіл педагогічного навантаження;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу  освіти ;

5.8.Колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

5.9.Педагогічна рада закладу освіти:

планує роботу закладу;

схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її  виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту  та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями керівника (директора) закладу освіти.

5.10. У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

5.11. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. 

5.12. У закладі освіти функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу.

5.13. За рішенням засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

 5.14. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

 5.15. Заклад освіти зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті (у разі  відсутності - на веб-сайті   засновника або уповноваженого органу) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензія на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

 6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю,  обладнання та інші цінності.

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

6.3. Заклад освіти володіє, користується та розпоряджається майном згідно з чинним законодавством та цим статутом та відповідно до обмежень, встановлених засновником. 

6.4. Заклад освіти відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їx охорони.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

 

VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

7.1. Фінансування закладу освіти здійснюється через централізовану бухгалтерію уповноваженого органу відповідно до законодавства.

 

7.2. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства та Статуту.

7.3.Джерела формування коштів та майна закладу: кошти засновника, освітньої субвенції, кошти районного бюджету, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

Бюджетне фінансування закладу освіти не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених в закладі освіти додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу освіти та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

7.4.  Отримані в установленому порядку закладом освіти кошти як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески, а також  кошти від реалізації в установленому порядку майна та іншої діяльності (власні надходження) закладу освіти належать до доходів бюджету і використовуються закладом  освіти на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.

7.5. Порядок діловодства в закладі освіти  визначається керівником відповідно до законодавства.

7.6.Заклад освіти у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

  • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської діяльності відповідно до статуту;
  • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
  • розвивати власну матеріальну базу;
  • списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для користування;
  • користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту.

7.7. Заклад освіти є бюджетною неприбутковою організацією, яка створена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

7.8. Забороняється розподіл отриманих доходів ( прибутків або їх частин ) серед засновників навчального закладу, працівників ( крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

7.9.Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання та реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, що визначені установчими документами.

 

 

VШ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

8.1.Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до вимог законодавства

9.2. Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

 

 

 

X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІ3АЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

       10.1 Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти приймає його засновник.

       10.2 У випадку реорганізації закладу освіти його права та обов’язки переходять правонаступникові.

     10.3. Ліквідація закладу освіти здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається засновником або уповноваженим ним органом.

     10.4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

      10.5. Заклад освіти вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

     

 

10.6. При реорганізації і ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

     10.7. У разі припинення юридичної особи (ліквідації, реорганізація шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду або зарахування до доходу бюджету згідно чинного законодавства.