Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лініяАдміністрація школи

                              

Посада Прізвище,ім`я,по батькові
Директор  Ковач Ганна Михайлівна
Заступник директора з навчально-виховної роботи Нілабович Ніна Федорівна
Педагог-організатор Варваринець Любов Олексіївна

 

 

 

   ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

 

 

 

Верб’язький заклад загальної середньої освіти

Воловецької   районної    ради    Закарпатської   області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ   ДИРЕКТОРА

Верб’язького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Воловецької   районної    ради    Закарпатської   області

на  загальношкільних   зборах  трудового колективу

за 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Дух школи, її кращі традиції і  здобутки визначають педагогічні колективи і їх вихованці. Провідною фігурою у реалізації  завдань, безперечно,  виступає вчитель, який зобов’язаний  втілювати  в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що робота директора і колективу нероздільні. Здобутки і недоліки спільні.

Шановні члени  трудового   колективу, батьки,  представники  громадськості

закінчився черговий навчальний рік. На виконання п. 3 наказу Міністерства                 освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, сьогодні ми зібралися, щоб підбити      підсумки  роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018-2019 навчального року.

У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні»,   Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема.

Як зазначено в «Освітній програмі закладу»,   «призначення школи полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону, забезпеченні їх всебічного розвитку, вихованні та самореалізації особистості, здатної до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, готової до свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, прагненні до самовдосконалення і навчання упродовж життя.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно  керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.

Основним засобом реалізації  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями         обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. Школа має  додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме:

{C}·                               уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

{C}·                               надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальній, трудовій, художньо-естетичній тощо);

{C}·                               поглиблене вивчення окремих предметів;

{C}·                               надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

{C}·                               оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

{C}·                               надання широкого спектра додаткових освітніх програм і  освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини,  до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самоудосконалення тощо.

Здійснювалось оперативне керівництво школою, забезпечувалась її діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за навчальною установою.

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів школи, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання - формування у школярів прагнення до навчання, готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного  успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора освітнього закладу, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

2. Загальна інформація про школу

Рік заснування

1950рік

Директор школи

Ковач Ганна Михайлівна, освіта вища, за фахом учитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, має звання « старший учитель». Заклад очолює з 12 жовтня 2018 року.

Контингент учнів

На кінець 2018/2019 навчального року у 1- 9 класах навчалось 77 учнв, з них 1 – 4 класах38 учнів, 5 – 9 класах39  учнів.  Випускників 9 класу 8 учнів.

Мова навчання

Українська мова

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 15 педагогів, з них 14 мають вищу освіту, 1 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 9 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 1 вчителів, категорію „спеціаліст” – 3 вчителі.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2018/2019 навчального року  було  забезпечено  6 дітей пільгових категорій .

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Інноваційні технології – шлях до якісної освіти». Учителі школи беруть активну участь  у районних конкурсах, онлайн-конференціях, засіданнях методичних обєднань, районних семінарах, у проведенні семінарів-практикумів, які проводяться методистами районного та обласного відділів освіти .

Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до інтерактивних засідань педагогічної ради,  відпрацьовуючи при підготовці систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини, на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти відповідності форм і методів викладання європейським стандартам, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічна рада «Вмотивований вчитель – агент змін сучасного освітнього простору в умовах формування Концепції нової української школи », «Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти». Систематично здійснюються моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи .

Гурткова робота

У школі працювала секція дитячо-юнацької спортивної школи: волейбол.

 

Підвіз учнів

та вчителів

Підвіз учнів здійснюється частково шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 9 класних приміщень, комп’ютерний клас (11 ПК), спортивна зала, їдальня, баскетбольний майданчик.

Бібліотечний фонд налічує 13700 примірників художньої та навчальної літератури.

 

3. Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами закладу  загальної середньої освіти.

У 2018/2019 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%; 23 штатні одиниці; педагогічних працівників - 15; працівників з числа обслуговуючого персоналу - 8.

У 2018/2019 навчальному році було прийнято 1 працівника за строковим договором (вчитель образотворчого мистецтва ).

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:

Навчальний предмет

Усього вчителів

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Спец.

І

ІІ

вища

Старший вчитель

Вчитель-методист

Вчителі початкових класів

4

2

1

 

2

1

 

Українська мова та література

1

 

 

 

1

 

 

Російська мова, зарубіжна література

1

 

 

 

1

1

 

Математика

1

 

 

 

1

 

 

Фізика

1

 

 

 

1

1

 

Інформатика

1

 

 

 

1

1

 

Біологія

1

 

 

1

 

 

 

Хімія

1

 

1

 

 

 

 

Географія

 

 

 

 

 

 

 

Історія, правознавство

1

 

 

 

1

1

 

Німецька мова

1

1

 

 

 

1

 

Фізична культура

1

 

1

 

 

1

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

 

 

 

 

 

 

Трудове навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

Перспективний план підвищення освітнього рівня

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

7

7

2

2

4

4

4

4

5

5

Атестація педагогічних працівників

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

4

3

5

4

-

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

{C}-   {C}вивчати професійні якості вчителя;

{C}-   {C}враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

{C}-   {C}неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

{C}-   {C}максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

{C}-   {C}створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:

{C}-   {C}формування ключових компетенцій

{C}-   {C}моніторинг якості освітньої діяльності ;

{C}-   {C}впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи ;

{C}-   {C}самоосвітня діяльність педагога ;

{C}-   {C}залучення кадрів до творчої роботи ;

{C}-   {C}психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності .

Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.

 

4. Методична робота

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Інноваційні технології – шлях до якісної освіти».   Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі. Разом із тим усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму.

На реалізацію поставленої мети створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою.

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 11 комп’ютерів. Усього в закладі 14 комп’ютерів. Усі ці комп’ютери підключені до мережі Інтернет. У школі 2 принтери, 2 ксерокси, один мультимедійний проектор, 1 ламінатор. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, відповідальної за кабінет.

Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту. На сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, шкільне життя. Сайт оновлюється та розробляється вчителем інформатики Горбей М.І.  Учителі школи ведуть свої сторінки самостійно.

В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання: природничо-математичного циклу(керівник Варваринець Л.О.), початкових класів (керівник Гафинець М.В.), суспільно-гуманітарного циклу( керівник Грига Н.Ю.), класних керівників (керівник Джугля Г.Ю.)   На початку навчального року було видано наказ по школі від 10.09.2018   № 31 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році».

Протягом року відбулися психолого-педагогічні семінари: «Професійний педагог», «Сучасний учень і шляхи взаємодії з ним».

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

Результати самоосвіти вчителі репрезентували на кожному її етапі, брали участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання,  доповідаючи на психолого-педагогічних семінарах.
    Самоосвіта є найгнучкішою формою отримання знань, тому що вона здійснювалася на діагностичній індивідуалізованій основі.

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. Усі результати фіксували у творчих  звітах за минулий навчальний рік.

Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювалось згідно з річним планом. Результати викладання предметів були заслухані на засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді  наказів по навчальному закладу:

- від 12.12.2018  №55«Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з хімії в 7-9 класах»;

- від 16.04.2019 №10 «Про стан викладання математики у 4 класі»;

У 2018/2019 навчальному році було організовано роботу методичних об’єднань учителів-предметників та класних керівників. Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених учителів. Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.

Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у закладі технічних засобів навчання, аудіо-, відеотеки кращих освітянських доробок  школи. Не проводилася робота з розробки авторських навчальних програм. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, не всі вчителі школи  беруть участь у професійних конкурсах.  А тому у 2019/2020 навчальному році більше уваги приділяти роботі методичних об'єднань.

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. Але ці результати участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних предметів, вчителів у конкурсах професійної майстерності незначні.

 

 

5. Навчальна діяльність учнів

У 2017/2018 навчальному році навчання завершили 280 учнів у 1-11 класах, середня наповнюваність класів 23 учні, функціонувала 1 група продовженого дня. Сформовано два 1-х класи, де навчалось 39 учнів. Наповнюваність 5-го класу становить 30 учнів. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.

У 2017/2018 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

{C}·        в 1 класі – 35 хвилин;

{C}·        в 2-4-х  класах – 40 хвилин;

{C}·        в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

Навчальні досягнення учнів 3-9 класів за результатами І, ІІ семестрів,  річного оцінювання  на кінець 2018/2019.

 

Результати навчальних досягнень учнів 3-9 класів  школи наведено в таблиці:

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Високий

%

Достатній

%

Середній

%

Початковий

%

3

7

1

14%

4

57%

2

29%

0

0%

4

9

2

22%

4

44%

3

34%

0

0%

Всього

16

3

19%

8

50%

5

31%

0

0%

5

6

1

17%

3

50%

2

33%

0

0%

6

10

1

10%

4

40%

5

50%

0

0%

7

9

2

22%

2

22%

5

56%

0

0%

8

6

0

0%

1

17%

4

66%

1

17%

9

8

0

0%

3

37%

5

63%

0

0%

Всього

39

4

10%

13

33%

21

54%

1

3%

 

 

6.Фінансово-господарська діяльність

Відповідно до програми розвитку навчального закладу проведено

зміцнення матеріально-технічної бази школи:

№ з/п

Вид ремонтних робіт

 

Джерело фінансування

1

Частковий ремонт підлоги

1,2,8,9класи

Позабюджетні кошти

2

Фарбування підлоги та стін

600м2

Позабюджетні кошти

3

Фарбування фасаду

30м2

4

Облаштування  комп’ютерного класу

15547грн.

Позабюджетні кошти

5

Установка бойлера

1 шт

Бюджетні кошти

6

Заміна крана для води на кухні

1шт

Бюджетні кошти

7

Придбано електроплиту

1шт

Позабюджетні кошти

8

Демонтаж, монтаж міжкімнатних дверей

1шт

Позабюджетні кошти

9

Придбано стенди(символи України)

1комплект

Позабюджетні кошти

10

Ремонт шкільних сходинок та доріжки

4500грн

Бюджетні кошти

11

Побілка та покраска класних приміщень

 

1-9 класи

Позабюджетні кошти

12

Облаштування шкільного подвір’я(клумби)

500грн

Позабюджетні кошти

13

Забезпечення матеріально-технічної бази НУШ:

-меблі

- принтер

-ноутбук

-ламінатор

-роздатковий матеріал

- класна дошка

 

 

12шт

1

1

1

36(найменувань)

1

Бюджетні кошти

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Управлінська діяльність

Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

{C}·        підготовка конкурентоспроможних випускників;

{C}·        створення конкурентоздатного освітнього середовища;

{C}·        використання комп’ютерної мережі Інтернет;

{C}·        створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;

{C}·        соціальна та психологічна підтримка педагогів-новаторів.

Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико-дипломатична, консультативна, менеджерська, представницька.

 

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

•  через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

•  використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

•  підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

•  підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному  оцінюванні

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всіх учасників освітнього процесу, це успіхи нашого закладу.

Щиро вдячна всім за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість, за вклад кожного у виконання своїх обов’язків. Все це заради наших дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні дати їм все найкраще, виховати їх добрими, розумними і щасливими.

Тож будьмо завжди разом – школа, сім’я, громадськість. Надіюся в  подальшому на співпрацю. Всім нам зичу миру, добра, щоб діти зростали толерантними, підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими, але, найголовніше, гарними людьми, здатними допомогати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить.